روز و ساعت : (دوشنبه چهارشنبه 10 الی 11:15 صبح)

سبک: متوسط

تعداد جلسات:  8 جلسه

محدودیت: فقط برای بانوان

نرم افزار: اینستاگرام

قیمت: 250 هزارتومان ماهانه (8جلسه)

خانم هاشمی
اسکرول به بالا